algemene voorwaarden

Artikel 1: definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

‘Aan Z’, de opdrachtnemer gevestigd en kantoorhoudende te Waalre, is de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

‘Opdrachtgever’, onder Opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: elke (rechts)persoon tot wie Aan Z een aanbod en/of offerte richt; degene die aan Aan Z een aanbod en/of offerte richt; degene die Aan Z opdrachten verstrekt; degene met wie Aan Z een Overeenkomst aangaat; degene met wie Aan Z enige rechtsverhouding heeft.

“Werkzaamheden”, alle Werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door Aan Z uit anderen hoofde direct verband houdende met de opdracht worden verricht of behoren te worden verricht.

“Producten”, al hetgeen Aan Z in opdracht van de Opdrachtgever heeft verricht, geproduceerd en/of geleverd, daaronder begrepen zaken, programmatuur, plannen, adviezen, foto’s, teksten, ideeën, schetsen, tekeningen, modellen, logo’s, namen, merken, ontwerpen, concepten, kleuren, drukwerk etc.

“Overeenkomst”, de Overeenkomst tussen Aan Z en de Opdrachtgever die tot stand komt op het moment dat het aanbod van Aan Z door de Opdrachtgever is aanvaard, of doordat Aan Z een begin van uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve hiervan is gemaakt.

“Vertrouwelijke informatie”, onder Vertrouwelijke informatie wordt verstaan alle gegevens en informatie, waaronder mede begrepen plannen, specificaties, tekeningen, documenten, kennis, knowhow en data in digitale dan wel andere vorm, die uit hoofde van het aangaan van de Overeenkomst of  de uitvoering hiervan aan de Opdrachtgever kenbaar wordt gemaakt of beschikbaar worden gesteld. Verder  wordt onder Vertrouwelijke informatie begrepen alle gegevens en informatie van derden die de Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst heeft ontvangen of anderszins heeft vernomen.

 

Artikel 2: toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op:

– alle aanbiedingen en/of offertes van Aan Z;

– alle door Aan Z aanvaarde offertes;

– aanbiedingen van de Opdrachtgever;

– alle uit de Overeenkomst voortvloeiende of daarmee samenhangende Overeenkomsten;

– alle rechtshandelingen, leveringen en werkzaamheden verricht door Aan Z;

– alle toekomstige rechtsverhoudingen die door Aan Z worden aangegaan.

Niet alleen Aan Z, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een Opdrachtgever ingeschakeld zijn, kunnen op de voorwaarden een beroep doen.

Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien een of meerdere bepalingen in deze overeenkomsten nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigbare bepaling zal door een werkbare bepaling worden vervangen, die in haar nieuwe formulering de oorspronkelijke essentie zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 3: totstandkoming van opdrachten

Een opdracht kan mondeling of schriftelijk worden verstrekt.

Alle offertes en opdrachten van Aan Z worden mede gebaseerd op de door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens, materialen en bescheiden van de juistheid en volledigheid waarvan wordt uitgegaan.

Als bewijs voor een opdracht gelden onder meer een schriftelijke mededeling door Opdrachtgever, een schriftelijke opdrachtbevestiging door Aan Z en, in geval van een mondelinge opdracht, kennisname door Opdrachtgever van het feit dat Aan Z met de Werkzaamheden is begonnen zonder dat Opdrachtgever daartegen direct schriftelijk protesteert.

Offertes gelden voor de duur als op de Offerte vermeldt. Bij gebreke van een vermelding van de geldigheidsduur op de Offerte geldt deze twee weken. Bij gebreke van acceptatie van een Offerte binnen de daarvoor geldende termijn komt het in de Offerte opgenomen aanbod van rechtswege te vervallen en kan de Opdrachtgever daarop géén beroep meer doen.

De in Offertes en Opdrachten opgenomen bedragen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, in Euro’s, exclusief BTW, drukkosten en andere belastingen en heffingen, exclusief koerierskosten en exclusief reiskosten.

Aan Z houdt zich het recht voor om inkoopkosten van Producten ten behoeve van opdrachtgever vooruit te factureren en bij gebreke van tijdige voldoening de werkzaamheden op te schorten.

 

Artikel 4: opdracht 

Aan Z zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de Opdrachtgever naar beste kunnen te behartigen en te streven naar een voor de Opdrachtgever bruikbaar resultaat. Indien uitdrukkelijk daarom verzocht zal Aan Z de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

Een opdracht wordt geacht voor onbepaalde tijd te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dan wel uit de aard van de opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd of voor een bepaald project is verstrekt.

Aan Z bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.

Aan Z is bevoegd en gerechtigd om de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de Werkzaamheden, zonder kennisgeving aan Opdrachtgever, te laten verrichten door derden.

Meerkosten voortvloeiend uit, na totstandkoming van de Opdracht, door Opdrachtgever gewenste wijzigingen in- en/of aanvullingen op oorspronkelijk overeengekomen Werkzaamheden en/of producten zullen aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht op basis van prijzen die gelden ten tijde van de uitvoering respectievelijk levering van de betreffende Werkzaamheden respectievelijk producten.

De door Aan Z opgegeven termijnen voor (op)levering streeft zij na maar gelden niet als fataal. Overschrijding daarvan geeft geen aanspraak op schadevergoeding. Indien Aan Z haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een oorzaak die haar niet kan worden toegerekend, waaronder begrepen onder meer (maar niet uitsluitend) stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen Aan Z, in de levering van diensten op producten die Aan Z inkoopt of ziekte van de persoon die met de uitvoering van de werkzaamheden is belast, worden de verplichtingen van Aan Z opgeschort tot het moment waarop zij in staat is die verplichtingen alsnog na te komen. Indien zich aan de zijde van Aan Z een dergelijk geval voordoet waarbij haar verplichtingen gedurende langer dan een maand zijn opgeschort, is opdrachtgever daarna gerechtigd de opdracht met onmiddellijke ingang te ontbinden voor zover die nog niet is uitgevoerd.

Aan Z is gerechtigd de overeengekomen Werkzaamheden respectievelijk Producten in hun geheel dan wel achtereenvolgens in gedeelten (op) te leveren. In het laatste geval zal elke deel(op)levering afzonderlijk aan de Opdrachtgever gefactureerd worden. Indien de Opdrachtgever met betaling van een deel(op)levering in gebreke blijft, is Aan Z gerechtigd de Overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst en zonder enige ingebrekestelling van de Opdrachtgever te ontbinden, met behoud van het recht op schadevergoeding of is Aan Z gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te ontbinden, voor het niet uitgevoerde deel.

 

Artikel 5: de uitvoering van de Overeenkomst

Aan Z zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de Opdrachtgever naar beste kunnen te behartigen en te streven naar een voor de Opdrachtgever bruikbaar resultaat. Indien uitdrukkelijk daarom verzocht zal Aan Z de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

De Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Aan Z mogelijk te maken, dit in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en/of materialen.

Aan Z is bevoegd om voor een juiste uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de Opdrachtgever zullen worden berekend conform de verstrekte prijsopgave. Indien  mogelijk zal Aan Z de Opdrachtgever hierover  voorafgaand aan de inschakeling informeren.

Opdrachtgever heeft de plicht geleverde Producten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit.

 

Artikel 6: wijzigingen 

Indien zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst omstandigheden voordoen die een behoorlijke uitvoering daarvan (dreigen te) belemmeren, zal in onderling overleg de nodige maatregelen worden getroffen om tot een ongestoorde voortgang te komen.

In het geval van een wijziging van de Overeenkomst, waaronder is begrepen de levering van een nieuwe/gewijzigde versie van het Product, en/of uitbreiding van de door Aan Z te verrichten werkzaamheden, dan impliceert dit dat de daaruit voortvloeiende (meer)kosten voor rekening van de Opdrachtgever komen. Deze (meer)kosten zijn gebaseerd op de door Aan Z gebruikelijk gehanteerde fee’s, (onkosten)vergoedingen en honorarium tarieven.

 

Artikel 7: intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of geleverde Producten, daaronder mede begrepen tekeningen, afbeeldingen, modellen, berekeningen, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal ervan, berusten uitsluitend bij Aan Z. De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de (niet exclusieve) gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze algemene voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend.

Aan Z is te allen tijde gerechtigd om zijn naam op of bij het werk te (laten) vermelden of desgewenst te verwijderen en het is de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de Aan Z openbaar te maken of te verveelvoudigen.

De Opdrachtgever staat er jegens Aan Z voor in dat de door hem aan Aan Z ter beschikking gestelde materialen, zoals bijvoorbeeld tekeningen, afbeeldingen, berekeningen en modellen, geen inbreuk maken op rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden en zal Aan Z vrijwaren tegen iedere aanspraak van derden terzake.

Dit artikel blijft ook na opzegging, ontbinding dan wel anderszins beëindiging van de Overeenkomst van kracht.

 

Artikel 8: gebruik en licentie

Wanneer de Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de Overeenkomst met Aan Z, verkrijgt hij een licentie tot het gebruik van het Product voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de Overeenkomst overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het aangaan van de Overeenkomst vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de Overeenkomst aan Aan Z bekend te zijn gemaakt.

De Opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Aan Z niet gerechtigd het Product in ruimere zin te gebruiken dan tussen partijen is overeengekomen.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is het de Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aan Z veranderingen in het voorlopige of definitieve Product aan te brengen of aan te laten brengen.

Aan Z heeft met inachtneming van de belangen van de Opdrachtgever, het recht om het Product voor zijn eigen publiciteit of promotie te gebruiken.

 

Artikel 9: honorarium

In de Offerte, de Opdracht en de factuur kan onderscheid worden gemaakt tussen uurtarieven, projectkosten en kosten van derden. Alle kosten zijn exclusief B.T.W..

Het honorarium van Aan Z wordt berekend met inachtneming van haar gebruikelijke tarieven.

AdVicem houdt zich het recht voor prijswijzigingen door te berekenen. Bij een prijswijziging die groter is dan 10% heeft Opdrachtgever de mogelijkheid om het deel van de Overeenkomst te ontbinden waarop de prijswijziging betrekking heeft.

Het honorarium is afhankelijk van de aard en het belang van de werkzaamheden en is niet afhankelijk van de uitkomst van de werkzaamheden tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Het honorarium is verschuldigd naar mate door Aan Z werkzaamheden voor opdrachtgever zijn verricht.

Het honorarium, zonodig vermeerderd met ten behoeve van opdrachtgever gemaakte kosten, voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, verhoogd met eventueel verschuldigde omzetbelasting, wordt periodiek of na afloop van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht. Aan Z houdt zich het recht voor om inkoopkosten van Producten ten behoeve van opdrachtgever vooruit te factureren.

Onverminderd haar intellectuele eigendomsrechten behoudt Aan Z zich de eigendom van alle Producten voor tot het moment van volledige voldoening van al hetgeen de Opdrachtgever aan Aan Z is verschuldigd, daaronder begrepen eventuele boetes, rentes en andere kosten.

 

Artikel 10: betaling

Betaling van het factuurbedrag dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder recht op korting, verrekening of opschorting.

Bij gebreke hiervan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij vanaf de vervaldag de wettelijke handelsrente aan Aan Z verschuldigd.

In het geval dat Aan Z zich genoodzaakt ziet buitengerechtelijke of gerechtelijke maatregelen te nemen ter incassering van zijn vordering, komen alle kosten daarvan voor rekening van opdrachtgever. De kosten worden berekend conform rapport Voor-Werk II.

 

Artikel 11: reclame

Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk aan Aan Z bekend te worden gemaakt binnen 14 dagen na de verzenddatum van de stukken of de informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aannemelijk maakt dat hij niet eerder van het gebrek op de hoogte kon zijn.

Een reclame schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

 

Artikel 12: opschortingrecht 

Aan Z heeft vóór de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment waarop opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot op het honorarium voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan Aan Z, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

Aan Z is bevoegd de nakoming van de eigen verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan de opdrachtgever of aan derden, tot het moment waarop de opdrachtgever heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens Aan Z.

 

Artikel 13: aansprakelijkheid

Aan Z kan nimmer aansprakelijk zijn voor directe of indirecte (waaronder gevolg)schade, tenzij sprake is van opzet of grove schuld door één of meerdere, tot de directie behorende, leidinggevenden.

Ingeval Aan Z, in tegenstelling tot het bepaalde in artikel 12.1 aansprakelijk mocht zijn voor schade dan is de aansprakelijkheid beperkt tot eenmaal het bedrag van het honorarium dat Aan Z voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste drie maanden.

Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht waarvoor (bedrijf) aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door (bedrijf) afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft.

Het bepaalde in artikel 13.2 en 13.3 geldt slechts voor zover de aansprakelijkheid van Aan Z ingevolge de wet of de Overeenkomst (waaronder begrepen het bepaalde in de onderhavige algemene voorwaarden) niet reeds verder is beperkt dan uit de enkele toepassing van voornoemde artikelen zou volgen, en/of wanneer Opdrachtgever zelf reeds een verzekering heeft afgesloten ter dekking van dergelijke schade(n).

Indien er sprake is van schade waarvoor Aan Z aansprakelijk is heeft deze te allen tijde het recht de schade ongedaan te maken indien en voor zover dat mogelijk is.

Aan Z is niet aansprakelijk voor beschadiging, virussen, fouten bij overdracht, verlies of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per (elektronische) post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever.

Indien informatie of documenten van opdrachtgever, die Aan Z onder zich heeft, verloren gaan of beschadigd worden is Aan Z niet aansprakelijk.

Elke aansprakelijkheid van Aan Z uit welke hoofde ook vervalt in ieder geval door het verloop van één (1) jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

 

Artikel 14: geheimhouding

Alle informatie zal door de Opdrachtgever vertrouwelijk worden behandeld en zal niet aan een derde partij worden onthuld zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aan Z.

Vertrouwelijke informatie mag slechts door de Opdrachtgever worden onthuld aan haar werknemers voor wie het in redelijkheid noodzakelijk is kennis te nemen van de Vertrouwelijke informatie. Deze werknemers zullen door de Opdrachtgever aan dezelfde geheimhoudingsplichten worden gebonden als de plichten voortvloeiend uit het onderhavige artikel 14.

De Opdrachtgever zal de Vertrouwelijke informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waardoor zij door Aan Z is verstrekt en zal haar op geen enkele andere wijze toepassen dan door Aan Z is aangegeven.

Dit artikel blijft ook na opzegging, ontbinding, danwel anderszins beëindiging van de Overeenkomst van kracht.

 

Artikel 15: overdracht

Opdrachtgever zal de rechten en verplichtingen die door hem/haar uit deze Overeenkomst voorvloeien noch geheel, noch gedeeltelijk aan (een) derde(n) overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aan Z.

Aan Z heeft het recht om aan de toestemming voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 16: opzegging, beëindiging en ontbinding

Wanneer de Opdrachtgever de Overeenkomst opzegt dan wel beëindigt, dient hij, naast een schadevergoeding, de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

Indien de Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk, voldoet aan enige (betalings)verplichting, voortvloeiende uit enige met Aan Z gesloten Overeenkomst, alsmede ingeval van (een verzoek tot) surséance van betaling, faillissement, ondercuratelestelling of liquidatie van de onderneming van de Opdrachtgever, is Aan Z gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, door een enkele schriftelijke verklaring de Overeenkomst of een gedeelte daarvan te ontbinden.

Door de ontbinding wordt de Opdrachtgever de door Aan Z geleden schade, onder meer bestaande uit gemiste fee’s, vergoedingen en honoraria, gederfde winst, rente en (overige) kosten, zonder verdere ingebrekestelling onmiddellijk verschuldigd en is/zijn deze tevens onmiddellijk opeisbaar.

Indien het bepaalde in artikel 15.1 zich voordoet en de Opdrachtgever een voordeel geniet dat hij bij behoorlijke nakoming niet zou hebben gehad, heeft Aan Z het recht op vergoeding van schade, tenminste bestaande uit de hoogte van dit voordeel.

 

Artikel 17: geschillen en toepasselijk recht

Op alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen voortvloeiende uit offertes c.q. aanbiedingen en Overeenkomsten, hoe ook genaamd, zullen bij uitsluiting van andere gerechten worden voorgelegd aan het bevoegde gerecht te ‘s-Hertogenbosch.